مشتری اگر بهره برداری پذیرفته نخواهد شد; روی ناچاری و فقر و هرج و مرج مجموعه