توسعه یک طرح جامع برای بازسازی این جزیره عمل برای جلوگیری از