کارت انعطاف پذیر با الهام از ستون فقرات انسان بوده است