آن را فقط یک نکته فنی من گفت/ شیرین: saglam از مقابل ahly مبارک با عدم