ارزهای صادراتی رصد خواهند شد/نیازهای وارداتی را تامین خواهیم کرد