دروغ احمقانه رسانه های خارجی:تلویزیون ایران نیازهای بهار و تابستان!