ما امیدواریم که مرز "این" تا هفته آینده به دوباره باز کردن آن