رسانه: یک مشکل برای پوشش زنان, فوتبال در ایران و روسیه وجود ندارد