دستمزد بهره برداری کامل از مرخصی های ... / ابراهيم زاده: امروز آخرین فرصت برای, بود