برای نخستین بار زنان در دادستانی کل عربستان استخدام می شوند