پایان سوال سپردهâ € Œهای له موسسات مجاز نمی باشد و دیگری سقوط