تشویق تراکتور درس دو بسکتبال/در حضور مدیران و رئیس اتحادیه