استفاده از ارزهای ملی در مبادلات با ۲۰ کشور/پیمان نقدی ترکیه