گزارش ویژه سمت "maradah آسیا"/ حرکت جادوگر به سمت غول پیکر, خروس بزرگ