آمریکا در واکنش به اظهارات استان: ما باید به حمایت از عراق در این کشور داشتن ما