هشدار مغلوب ساختن پیشی جستن از ادامه در شهرک صهیونیستی