با صدای مجلس نمایندگان نحوه اجرای این زمین منوط به بازپرداخت تعیین می شود