“شفر” به دنبال تبدیل مهاجمان “استقلال” به علی علیپور!