جلسه وزرای فرهنگ و اطلاعات با مدیران برخی رسانه ها تشکیل شد