انتقال سفارت آمريکا به قدس؛ تير خلاص به فرايند صلح