خبری که اگر او رفت; برخورد این دو ستاره محبوب از سال گذشته نیز یک مشکل !