در دادگاه معروف فلسطینی "راز" / به تمدید بازداشت میثاق به