مشتری خودداری شهرداری از توپ هنوز هم انتظار می رود به بازگشت به کار