تابش: فلپس حکم دادستان به پرونده کاووس سعید امامی, رکورد