آقای روحانی! صنعت داروسازی کشور از داخل فلج شده است