اوباما: ایران یک شریک مهم سیاسی و اقتصادی زندگی من می دانم