23 نفر منتقل شدند/ وزیر کشور: جابه جایی و بر اساس تخصص توسط