کیهان کلهر و اردال ارزنجان در تهران, پارتی, آرایش.