مشکل این است که استفاده از ' در محل می شود را حل کند ؟