توییتر برای اولین بار در پاییز ۲۰۱۷به سود دهی رسید