بیان مشارکت جامعه پزشکی از طریق مرجع تخصصی حقوقی و قضایی است.