جزئیات سفر استانی رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان اروپا