خط توییتر رئال مادرید ساعت قبل از نبرد در برابر پاریس تصاویر: