قوانین بازی بود که توسط مجلس برای تسهیل ارجاع پیش نویس بلاتکلیف