اضافه شده "طوطی" به "قصه های من و بچه های من"/ "در تاریکی" چاپ شد