زنگنه: کشوری که نیاز به سرمایه گذاری دارد نباید در شرایط فرار سرمایه قرار گیرد