می دانم وصول سوال از وزرای کشاورزی و اقتصاد و بهداشت و درمان در مجلس