یوسف نژاد: همه درآمد پشتیبانی به خزانه داری کل واریز می