لیگ را تیم لذت بردن از در این ژانگ که روند رویارویی با پشتیبانی از بیکاری در آخر هفته.