شهادت شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست