حاشیه امن گران قیمت اتومبیل های داخلی در/ از سرمایه های خارجی در تله برج/ پشت پرده واردات خودرو نامنظم فصل ممنوع / علل رشد بدون اشتغال در بخش صنعت