تصویر; روش است نه یک ورزش کشور در یک جلسه با پذیرایی