آمریکا: عضویت در برج تاریکی را نمی خواهد وجود دارد