عربستانی ها هیچ گاه در جبهه مقاومت و پایداری با مردم فلسطین نبوده اند