در حال حاضر مشکلات زیست محیطی از ایران به این منطقه در حال تبدیل شدن