جزئیات نامه, روزنامه نگاری, ساخت و تولید شریعتمداری ایران