دیدار با Rani با معاون, وزیر امور خارجه/ تمرکز بر روی مذاکرات برای حل این مسائل در منطقه