می خواستند پرسپولیس را «سرکیسه» کنند/ مسلمان با ما سفید بست!