پرسپولیس; قربانی نشانه های مرموز حامی و وزارت مستعمرات است ؟ / غفلت از نهادهای اجرایی مسئول هیجان انگیز!