نیاز به انجمن صنفی مدیران و رسانه ها به لغو واگذاری رسانه های طرح ترافیک